اسمارتد

Smarted

استفاده از جزایر محتوایی (مبتنی بر تحقیق کلمات کلیدی)

استفاده از ابر کلمات (مشخص شده در تحقیق کلمات کلیدی پر نوشته ها جهت بازدید بهتر در گوگل)

استفاده از نشانه گذاری طرح (Schema Markup) 

بررسی ساختار صحیح و اصولی استفاده از تگ های H1 – H6

اصلاح مقالات قبلی و نوشتن مقالات جدید مبتنی بر قواعد توصیه شده توسط گوگل SEO Friendly